REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 1. Z MCI mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku.
 2. MCI jest miejscem realizacji zajęć indywidualnych, a także zajęć dydaktycznych, prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, korzystania z programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, wyszukiwania informacji w sieci Internet, wykonywania prac do nauki własnej.
 4. Indywidualne korzystanie z komputerów odbywa się za zgodą nauczyciela bibliotekarza, w godzinach pracy Biblioteki Szkolnej.
 5. Na zajęcia dydaktyczne uczniowie wchodzą wyłącznie grupowo, pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje.
 6. Użytkownik Centrum musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 7. Osoby korzystające są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem Multimedialnego Centrum Informacji.
 8. Każdy uczeń przed rozpoczęciem pracy przy komputerze wpisuje się do rejestru ewidencyjnego znajdującego się przy każdym stanowisku oraz zgłasza ten fakt nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Każdy uczeń korzysta tylko z przydzielonego mu stanowiska i odpowiada za powierzony mu sprzęt.
 10. Przy komputerze mogą pracować najwyżej dwie osoby (osoba druga za zgodą dyżurującego nauczyciela).
 11. Zabrania się wszelkich form zachowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu i nieprawidłowego działania oprogramowania.
 12. W MCI należy zachować ciszę.
 13. Nie wolno zachowywać się w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom lub nauczycielom bibliotekarzom.
 14. Nie należy do MCI wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
 15. Wierzchnie okrycia oraz plecaki, torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu Biblioteki.
 16. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oraz zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 17. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 18. Maksymalny czas pracy na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę.
 19. Użytkownik może wydrukować wyszukane materiały tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza możliwe jest skanowanie i drukowanie efektów swojej pracy.
 20. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 21. Użytkownik korzystający z MCI jest zobowiązany do pozostawienia po sobie porządku na stanowisku pracy (zasunąć krzesło, pozbierać notatki).
 22. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary, np. zakaz korzystania z komputera na okres wskazany przez nauczyciela opiekuna MCI.
 23. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.